Terapie s dětmi a dospívajícími

Terapie s dětmi - popis spolupráceSpolupráci s dětským klientem předchází vstupní konzultace s rodičem.

Cílem setkání je seznámení se s rodičem, získat informace o situaci, která dítě do terapie přivádí, jak ji samotní rodiče chápou a jak na ni reagují, dále také anamnestická data o fungování rodinného systému. Je to společný prostor pohovořit si o samotném terapeutickém procesu a do určité míry o jejich vlastních úzkostech, které ze situace mohou vyplývat. Uzavřeme společně terapeutický kontrakt - smlouvu o nastávajícím terapeutickém procesu. (frekvence docházky, kdo bude dítě doprovázet apod.)

Poté následuje individuální setkání s dítětem. Dítě samo může vnímat situaci, která jej přivedla do terapie zcela jinak, než ho vidí rodiče. Poté následuje 5 setkání s dítětem, kde se věnuji především bezpečnému navázání spojení s dítětem, budování bezpečného prostoru a sledováním jeho vnímání. Tento vztah dítě-terapeut představuje spojnice mezi světem dítěte a terapeutem a díky tomu umožňuje věrně zachytit dětskou zkušenost.

Se staršími dětmi a dospívajícími probíhá terapie formou terapeutického rozhovoru, ale také využívám různé pomůcky, pracovní listy, projektivní techniky nebo relaxační metody. Možný, i když ne pro každého vhodný, je i online formát terapie.

Při práci s malými dětmi využívám hlavně herní terapii.

Následně se opětovně setkám s rodiči, kde na základě zjištěných informací mohu formulovat předběžnou hypotézu ohledně postupu při řešení aktuální situace dítěte.